หลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ความร้อนและการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยแรงอัด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ซูเปอร์ชาร์จจิงและสแคเวนจิง สมรรถนะของเครื่องยนต์ การหล่อลื่น